Nội dung ôn Mĩ thuật phòng dịch Covid -19

Nội dung ôn lớp 1: https://youtu.be/bt_AKVs5NBQ

Nội dung ôn lớp 3: https://youtu.be/-lTuSAa6rV8

Nội dung ôn lớp 4: https://youtu.be/6_IR5EGqG4c