các đời hiệu trưởng trường tiểu học hoàng văn thụ


nguyễn thị thêm

Nhiệm kỳ 1989 – 2003


nguyễn thị hơn

Nhiệm kỳ 2003 – 2005


tôn nữ bích ngọc

Nhiệm kỳ 2005 – 2010

thầy
cao hữu công

Nhiệm kỳ 2010 – 2018