Tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026

  • Công văn số 31HD-TTVHTT về việc hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2016. 31 HD-TTVHTT.signed
  • Công văn số 37 KH-UBND về kế hoạch tuyên truyền và phổ biến về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV.  37 kh.signed (1)
  • Công văn số 678/SGDĐT -VP về việc triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 678.SGDDT.VP.signed.signed.signed (2)