Thông báo về việc tạm dừng công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021