Nội dung ôn tập môn Tiếng Pháp tuần lễ phòng chống Virut Corona

*Nội dung ôn tập lớp 1

– Tuần 1-2 ÔN TẬP LỚP 1 ;     – Tuần 3-4: LOP 1

*Nội dung ôn tập lớp 2:

– Tuần 1-2: ÔN TẬP LỚP 2;     – Tuần 3-4: LOP 2;     – Tuần 5: ÔN TẬP BỘ MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 2 TUẦN 20

*Nội dung ôn tập lớp 3:

– Tuần 1-2: ÔN TẬP LỚP 3;    – Tuần 3-4: LOP 3;     – Tuần 5: ÔN TẬP LỚP 3(PHẦN 3)

*Nội dung ôn tập lớp 4:

– Tuần 1-2: ÔN TẬP LỚP 4;    – Tuần 3-4: LOP 4;     – Tuần 5: ÔN TẬP BỘ MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 4 TUẦN 20

*Nội dung ôn tập lớp 5:

– Tuần 1-2: ÔN TẬP LỚP 5

– Tuần 3-4: LOP 5

– Tuần 5-6: ÔN TẬP LỚP 5 TIẾNG PHÁP(PHẦN 3)