Nội dung ôn tập môn Tiếng Anh tuần lễ phòng chống Virut Corona

* Nội dung ôn tập lớp 1:

+  Tuần 1-2 :  LỚP 1 ;     + Tuần 3-4 : on tap G1-bai 3 ;   + Tuần 5: on tap G1-bai 5;                    + Tuần 6: on tap G1-bai 6;   + Tuần 7:  on tap G1-bai 7 ;   + Tuần 8: on tap G1-bai 8

* Nội dung ôn tập lớp 2:

+  Tuần 1 -2:  LỚP 2 ;     + Tuần 3-4: on tap G2-bai 3 ;    + Tuần 5: on tap G2-bai 5;                + Tuần 6: on tap G2-bai 6 ;   + Tuần 7: on tap G2-bai 7 ;   + Tuần 8: on tap G2-bai 8

* Nội dung ôn tập lớp 3:

+  Tuần 1- 2:  LỚP 3 ;     + Tuần 3-4: on tap G3-bai 3;    + Tuần 5: on tap G3-bai 5;                + Tuần 6: on tap G3-bai 6 ;  +  Tuần 7: on tap G3-bai 7 ;  + Tuần 8: on tap G3-bai 8

* Nội dung ôn tập lớp 4:

+  Tuần 1- 2:  LỚP 4 ;    + Tuần 3-4: on tap G4-bai 3;    + Tuần 5: on tap G4-bai 5;                + Tuần 6: on tap G4-bai 6 ;  +  Tuần 7: on tap G4-bai 7 ; + Tuần 8: on tap G4-bai 8

* Nội dung ôn tập lớp 5:

+  Tuần 1:  LỚP 5  ;      + Tuần 2:  LỚP 5  ;    + Tuần 3-4: on tap G5-bai 3;  + Tuần 5: on tap G5-bai 5;  + Tuần 6: on tap G5-bai 6 ;     + Tuần 7: on tap G5-bai 7  ; + Tuần 8: on tap G5-bai 8